Khrushchev, Nikita
Nikita Khrutchev, em 1960
© Werner Wolf/Black Star