Nehru, Jawaharlal
Jawaharlal Nehru, em fotografia tirada por Yousuf Karsh, em 1956.
© Karsh—Rapho/Photo Researchers