sardinha
Sardinha-europeia (Clupea pilchardus)
© © Alterfalter/Fotolia