monte Olimpo
O monte Olimpo, na Grécia.
© iStockphoto/Thinkstock