John von Neumann
O matemático húngaro John von Neumann (1903-1957).
© Alan W. Richards