Hillary, Edmund
Edmund Hillary em 1956.
© UPI/Bettmann Archive